Nationale Technologie Strategie

De KIA ST richt zich op de (door)ontwikkeling van sleuteltechnologieën. De overheid geeft daar sturing aan door middel van de Nationale Technologiestrategie (NTS), die we integreren in de aanpak van de KIA ST. De Nationale Technologiestrategie brengt daarmee focus aan op de programmering van de KIA ST.

Nationale Technologiestrategie

Klik hier

Nationale Technologiestrategie en KIA ST  

De Nationale Technologiestrategie prioriteert 10 (sleutel)technologieën die: 

  • een grote bijdrage leveren aan ons verdienvermogen
  • cruciaal zijn voor maatschappelijke uitdagingen
  • belangrijk zijn voor de nationale veiligheid
  • Nederlands technologisch leiderschap mogelijk maken 

Per prioriteit formuleert de Nationale Technologiestrategie één agenda met ambities: stippen op de horizon. Hoe kunnen we Nederland positioneren in 2035? Wat is er nodig om dit te bereiken? 

Actieagenda's en ambities

De KIA ST bouwt voort op de agenda’s en ambities van de NTS. Per technologie creëren we een actieagenda waarin we samen met alle belangrijke betrokken partijen uit het veld beschrijven wat de prioriteiten zijn om deze sleuteltechnologie verder te ontwikkelen. Hierbij kiezen wij prioriteiten die complementair te zijn aan al bestaande en toekomstige initiatieven op nationaal (zoals het Nationaal Groeifonds-programma’s) en internationaal (zoals IPCEI’s) niveau.

De 10 prioritaire sleuteltechnologieën 

In de NTS worden tien prioritaire sleuteltechnologieën geïdentificeerd. Dit zijn technologieën met een sterke basis in Nederland, die veel bijdragen aan ons verdienvermogen, bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en van belang zijn voor de nationale veiligheid.

Optical systems and integrated photonics

Optical systems zijn geconstrueerde systemen om licht te breken, te weerkaatsen of te manipuleren om bepaalde optische functies te vervullen. Zo is bijvoorbeeld communicatie mogelijk met fotonen als informatiedrager.
Geïntegreerde fotonica is de technologie die verschillende fotonische functies (genereren, moduleren, detecteren, etc.) integreert in één functionele fotonische chip.

Meer informatie

Quantum technologies

Kwantumtechnologieën maken gebruik van het duale karakter van de kleinste deeltjes die we kennen, zoals fotonen, atomen en elektronen, maar ook van vergelijkbare systemen die kwantumeigenschappen vertonen. Zij maken de quantum computer, quantum communication en quantum sensing mogelijk, waarmee oplossingen voor complexe vraagstukken gevonden kunnen worden.

Meer informatie

Process technology, including process intensification

Deze sleuteltechnologie richt zich op het optimaal, stabiel en veilig ontwerpen van (groene) chemische productieprocessen. Hieronder vallen onder andere: schaalbaarheid, warmte-integratie, veiligheid, optimale downstream processing, ruimtebeslag en kostenefficiëntie. We willen daarbij meer gebruikmaken van duurzame grondstoffen, bijproducten en reststromen beperken en deze zoveel mogelijk hergebruiken.

Meer informatie

Biomolecular and cell technologies

Biomolecular and cell technologies vallen binnen het bredere veld van biotechnologie, maar de focus ligt hierbij op moleculen en cellen. Deze sleuteltechnologie omvat het in kaart brengen, meten en gebruiken van moleculen zoals DNA, RNA, en eiwitten/metabolieten. Deeltechnologieën hiervan zijn omics, gene editing, stamceltechnologie en synthetische celtechnologie.

Meer informatie

Imaging technologies

Imaging technologies houdt zich bezig met het genereren, verzamelen, dupliceren, analyseren, wijzigen en visualiseren van beelden (optisch en niet-optisch). Het betreft de integrale keten van beeldvorming, waarvoor zowel hardware als software nodig is. Ze worden breed toegepast in de medische sector, halfgeleider-industrie, veiligheidsdomein, de landbouw, industrie, verkeer en ruimtevaart.

Meer informatie

Mechatronics and optomechatronics

Mechatronica betreft het integraal ontwerpen van mechanische systemen en bijbehorende besturings- en regelsystemen en combineert werktuigbouw, natuurkunde, elektrotechniek en ICT.
Optomechatronica behelst de integratie van optische technologie in mechatronische systemen. Optomechatronische systemen spelen een belangrijke rol in de productie van halfgeleiders, wetenschappelijke instrumenten, 3D printen, medische apparatuur, ruimtevaart en robotica.

Meer informatie

Artificial intelligence and data

Artificial Intelligence (AI) is een systeemtechnologie die erop gericht is om gedrag door machines te realiseren dat lijkt op natuurlijke intelligentie. Data science, data analytics and data spaces betreft alle aspecten van het verzamelen, beheren, ontsluiten, delen, verwerken en analyseren van data middels dataverwerkingstechnologieën om waarde te creëren.

Meer informatie

Energy materials

Energy materials omvat alle materialen die het mogelijk maken om (duurzaam opgewekte) energie op te slaan, te transporteren, efficiënt te vangen en efficiënt om te zetten naar een andere vorm of energiedrager. Ze leveren een essentiële bijdrage aan de energie- en klimaattransitie, bijvoorbeeld in windmolens, batterijen of elektrolysers.

Meer informatie

Semiconductor technologies

Semiconductor technologies betreft halfgeleidercomponenten en/of sterk geminiaturiseerde elektronische subsystemen en de integratie daarvan in grotere producten en systemen. Zij omvatten fabricage, het ontwerp, de verpakking en het testen van halfgeleidercomponenten tot systemen op microschaal die meerdere functies op een chip integreren en de ontwikkeling en bouw van de machines daarvoor.

Meer informatie

Cybersecurity technologies

Cyber security technologies richten zich op het reduceren van relevante digitale risico’s en omvatten ook het omgaan met risico’s op schade of uitval van digitale systemen en de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens. Ze zijn gericht op het voorkomen en detecteren van cyberincidenten, schadebeperking en vereenvoudigen van herstel.

Meer informatie

Wat is de Nationale Technologiestrategie?

Technologische innovaties en technologisch ondernemerschap zijn essentieel voor een productiever, duurzamer, gezonder en veiliger Nederland. Wereldwijd investeren landen fors om hun strategische positie op technologische innovaties en waardeketens te versterken.

Om internationaal een speler van betekenis te blijven, mee te komen in de mondiale concurrentiestrijd en onze afhankelijkheid van anderen te beperken, is het verkrijgen en behouden van leiderschap op strategische technologie voor Nederland belangrijk. Nederland krijgt steeds meer te maken met beperkingen op het gebied van ruimte, arbeid en energie en kan niet overal in excelleren, zeker gezien de opkomst van nieuwe technologieën en de internationale concurrentie. Dit betekent dat scherpe keuzes nodig zijn.

De NTS biedt aanknopingspunten om deze keuzes te maken. De NTS zet de sterktes en uitdagingen voor het opschalen en ontwikkelen van technologieën in Nederland en de EU uiteen en plaatst technologisch leiderschap in de beleidscontext.