Breed Gedragen Programma aanpak

BGP’s: gezamenlijk programmeren 

Breed Gedragen Programma’s (BGP’s) zijn langlopende programma’s van actuele innovaties die voor veel KIC-partners relevant zijn. Partners bepalen samen de ambities, de programmering en de nieuwe initiatieven. Ons kernteam stimuleert inhoudelijke discussies tussen KIC-partners en betrekt nieuwe partners. Op basis van de ambitie kan ook aanvullende financiering worden gezocht, bijvoorbeeld via het Nationaal Groeifonds of internationaal. 

Wat is een BGP

BGP’s hebben een wetenschappelijke basis in één of meerdere sleuteltechnologieën, met één of meerdere toepassingsdomein en kunnen rekenen op steun én (financieel) commitment van één of meerdere partners binnen het Kennis en Innovatie Convenant (KIC). Een aantal van deze programma’s zijn doorontwikkeld in aanvragen voor het Nationaal Groeifonds.

Gezamenlijk programmeren

De KIA ST maakt programmatische keuzes via Breed Gedragen Programma (BGP’s). Het doel van BGP’s is, zoals de naam zegt, breed draagvlak te creëren voor de ontwikkeling van specifieke sleuteltechnologieën. In BGP’s zijn meerdere partners uit het KIC direct betrokken die gezamenlijk programmeren. De onderwerpen sluiten aan bij de prioriteiten en de belangen van alle bedrijven en maatschappelijke partners die deelnemen. De gezamenlijk gestelde ambities bepalen de programmering die nauw aansluit bij de programma's vanuit ieders eigen organisatie, de te ontwikkelen nieuwe initiatieven (calls, projecten) en het aanvullen van de eigen middelen van de partners net ander instrumentarium (bijvoorbeeld nationaal of Europees).    
 
Deze afstemming leidt tot focus en synergie, zodat de gezamenlijke inzet meer is dan de som der delen.  

Werkwijze 

Stap 1: nieuwe onderwerpen opwerken 

KIC-partners kunnen via de kernteamleden continu nieuwe onderwerpen aandragen voor opwerking tot BGP. Het kernteam houdt een overzicht bij van alle aangedragen onderwerpen, stimuleert inhoudelijke discussies tussen KIC-partners en betrekt nieuwe partners.  
 
Bij voldoende energie en draagvlak worden specifieke BGP's inhoudelijk verder uitgewerkt, waarbij de focus ligt op al bestaande activiteiten bij KIC-partners. Als de inhoudelijke uitwerking staat wordt het (financiële) commitment verder geconcretiseerd. 

Stap 2: toetsing

De voorgedragen onderwerpen die door het kernteam zijn geaccepteerd als BGP worden getoetst op indicatoren. Deze beoordelen objectief en transparant het potentiële succes van dit specifieke BGP op onder andere: 

  • de mate waarin de innovatieopgave bouwt op sterke kennisvelden, technologieën en bedrijfstakken 
  • de potentiële maatschappelijke impact van het programma, de bijdrage aan oplossingsrichtingen voor maatschappelijke uitdagingen 
  • de potentiële economische impact en valorisatiemogelijkheden 

Stap 3: uitvoering 

Opgewerkte en geëvalueerde BGP's worden door het themateam goedgekeurd. Bij grote ambities worden voor BGP’s aanvullende financiering aangevraagd, bijvoorbeeld via het Nationaal Groeifonds of Europese subsidies en platformen. Vervolgens programmeren KIC-partners gezamenlijk met eigen budget en verantwoordelijkheid. De betrokken partners organiseren samen de inhoudelijke uitvoering en doorontwikkeling tijdens de looptijd van het BGP. In een continu proces wordt de inhoudelijke programmering, de voortgang en het budget gemonitord en afgestemd tussen partners en kernteam.  

Stap 4: monitoring & evaluatie

In een continu proces wordt de inhoudelijke programmering, de voortgang en het budget afgestemd, gemonitord en geëvalueerd door partners en kernteam. 

Programma's

Door de globalisering gaan innovatieprocessen sneller dan ooit, en hierop inspelen vraagt veel kennis en handelingsvermogen. De sleuteltechnologieën in onze Kennis- en Innovatie Agenda zijn breed toepasbaar en altijd in ontwikkeling. Wij spelen in op de voortgang via onze actuele programma's.

Bekijk de programma's