KIA V
Home
Test

Processen en overlegstructuren

 

Bij de KIA Sleuteltechnologieën hebben we twee vaste overlegorganen: het Themateam en het Kernteam. Daarnaast zijn er sleuteltechnologie-ronde tafels, die qua format en samenstelling kunnen wisselen.

Het Themateam vergadert twee tot vier keer per jaar. Het Kernteam bereidt deze vergaderingen voor en komt daarvoor iedere vier weken bijeen. De sleuteltechnologie-ronde tafels vinden minimaal twee keer per jaar plaats. Het kan ook vaker als dat nodig is. Ze bieden de mogelijkheid om gedurende een dagdeel belanghebbenden bijeen te brengen rondom een thema waarop afstemming van ambities, plannen en activiteiten gewenst is.

We hebben de ambitie om meer top-down te programmeren. Hiervoor is een slagvaardig Themateam van belang. De omvang van het Themateam – en in het verlengde daarvan ook van het Kernteam – is daarom beperkter dan voorheen. Als het zinvol is, kunnen we organisaties uitnodigen om bij specifieke onderwerpen aan te sluiten voor overleg.

Het Themateam zal meer sturing geven op hoe we invulling geven aan de KIA Sleuteltechnologieën. Voor het maken van keuzes gaat het Themateam uit van het strategisch kader en inzicht in de sleuteltechnologieprogrammering in Nederland en daarbuiten. Breed Gedragen Programma's blijven het belangrijkste middel voor structurele programmering van sleuteltechnologie-onderwerpen binnen onze KIA Sleuteltechnologieën. Het Themateam neemt het voortouw om mogelijke, passende onderwerpen te identificeren en op te werken tot een nieuw BGP. Het Kernteam onderzoekt vervolgens of de onderwerpen geschikt zijn en brengt de relevante partijen bijeen die samen het beoogde BGP kunnen vormgeven. Waar nodig geeft het Themateam, al dan niet op voorspraak van het Kernteam, opdracht aan derden om aanvullende analyses uit te voeren, zoals marktverkenningen. Wanneer zowel het Themateam als de beoogde partners een concept-BGP steunen, kunnen we beginnen met de uitwerking daarvan.

Voor andere activiteiten binnen de KIA Sleuteltechnologieën zullen we een soortgelijke procedure volgen: steeds speelt het Themateam een leidende rol en maakt het op basis van het strategisch kader en bestaande activiteiten keuzes, waarna het Kernteam zorgt voor de uitwerking van plannen en voor de onderbouwing van besluiten.