KIA V
Home
Test

1.

Doel KIA Sleuteltechnologieën

Op weg naar de nieuwe KIA

Met de Kennis- Innovatieagenda Sleuteltechnologieën (KIA Sleuteltechnologieën) sturen we op de programmering van onderzoek en ontwikkeling (R&D) en toepassing van sleuteltechnologie-onderwerpen. Daarmee willen we (fundamenteel) bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen en het economisch verdienvermogen.

Totstandkoming

Op 15 oktober 2019 werd de KIA Sleuteltechnologieën 2020-2023 gepubliceerd. Samen met de andere KIA’s vormde die de basis voor het Kennis- en Innovatieconvenant 2020-2023 (KIC 2020-2023). In deze KIC-periode zijn veel publiek-private samenwerkingen, van klein tot zeer omvangrijk, opgezet voor innovatie in en met sleuteltechnologieën. Er is draagvlak en vertrouwen ontstaan voor samenwerking. Met deze innovaties op het gebied van sleuteltechnologieën is een belangrijke bijdrage geleverd aan de doelen van het missiegedreven innovatiebeleid.

Inmiddels is het speelveld rondom sleuteltechnologieën aanzienlijk veranderd. De overheid wil meer sturen op ontwikkeling van sleuteltechnologieën en stelt hiervoor de Nationale Technologiestrategie op. Het Nationaal Groeifonds geeft een stevige impuls aan sleuteltechnologieontwikkeling. En er is steeds meer aandacht voor de grote maatschappelijke transities in Nederland. Daarom is het nodig om de KIA Sleuteltechnologieën te heroriënteren.

We streven naar een integratie van de Nationale Technologiestrategie in de aanpak van de KIA Sleuteltechnologieën, die in ontwikkeling is. We verwachten de publicatie vóór het einde van 2023 zie bijlage 1. Daarom beperkt deze KIA-update zich tot een beschrijving van onze aanpak en randvoorwaarden en zullen we de inhoudelijke agendering in een later stadium uitwerken.

Deze KIA Sleuteltechnologieën is opgesteld onder auspiciën van het Themateam KIA Sleuteltechnologieën. Hierin beschrijven we op welke wijze partijen de komende KIC-periode willen gaan samenwerken op het gebied van sleuteltechnologieontwikkeling.

Wat zijn sleuteltechnologieën?

Het kenmerk van sleuteltechnologieën is dat ze een breed toepassingsgebied hebben of een groot bereik voor innovaties of sectoren. Ze maken baanbrekende innovaties in processen, producten en diensten mogelijk en ze zijn relevant voor de wetenschap, de maatschappij en de markt. Daarmee zijn sleuteltechnologieën essentieel om maatschappelijke uitdagingen op te lossen en een grote bijdrage te leveren aan de economie.

Kortom, sleuteltechnologieën:

 • zijn breed toepasbaar
 • zijn enabling en vernieuwend
 • bieden zicht op toepassing in de middellange termijn
 • hebben voldoende basis in het Nederlandse innovatiesysteem (universiteiten, kennisinstellingen, bedrijven, inclusief start-ups) zodat ze bijdragen aan het economisch potentieel en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken voor Nederland op de lange termijn.

Lees verder

Missie

In de KIA Sleuteltechnologieën verbinden wij kennisinstellingen, bedrijven en overheden. Sleuteltechnologieën zijn de motor voor de ontwikkeling van alle missies en topsectoren in het missiegedreven innovatiebeleid. We geven richting aan (inter)nationale samenwerkingen, bouwen aan ons innovatief ecosysteem, versterken netwerken en zijn mede-initiator van nieuwe programma’s. Door onze gezamenlijke inzet zijn we een belangrijke partner in het overheidsbeleid. Daarbij is ook aandacht voor internationale verdienkansen en menselijk kapitaal. 

Visie

 • Met alle aangesloten partijen programmeren wij innovaties rondom het (door)ontwikkelen van alle sleuteltechnologieën zodat deze bijdragen aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen en het verdienvermogen van Nederland, nu en in de toekomst
 • Wij bouwen ons strategisch frame voor de programma’s verder uit waarin de Nationale Technologiestrategie een belangrijk kader vormt
 • Wij adviseren de overheid over ontwikkelingen in sleuteltechnologieën

Ambities & Doelstellingen

Op basis van alle ontwikkelingen heeft de KIA Sleuteltechnologieën de volgende ambities:

 1. Wij herijken het strategisch frame van de KIA Sleuteltechnologieën op basis van de Nationale Technologiestrategie met als doel nieuwe Breedgedragen Programma’s (BGP’s) top-down te programmeren en te toetsen.
 2. Het Themateam stimuleert initiatieven om nieuwe BGP’s te ontwikkelen - deze kunnen bestaan uit publiek-private samenwerkingen, potentiële aanvragen voor Europese en nationale funding en calls.
 3. Wij creëren overzicht en inzicht in sleuteltechnologiegerelateerde programma’s en projecten in ons ecosysteem, van NGF-projecten en internationale projecten tot opkomende initiatieven en verder.
 4. Als het gaat om onderwerpen die beschreven zijn in een BGP, optimaliseren we met alle KIC-partners de valorisatieaanpak en identificeren we de mogelijkheden of noodzaak voor marktcreatie.