KIA V
Home
Test

Governance

De ervaringen uit de eerste periode van het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) vragen om een aanpassing en vereenvoudiging van de governance, ook voor de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Sleuteltechnologieën. We willen de governance zo inrichten en optimaliseren, dat de identificatie en uitvoering van prioriteiten centraal staan, met een efficiënte organisatievorm en een minimum aan overlegdruk.

Themateam

Het Themateam wordt voorgezeten door het boegbeeld van Holland Hightech (de topsector High Tech Systemen en Materialen, HTSM). De deelnemende organisaties zijn: het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), topsector ICT, TNO (namens alle Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2)) en NWO (mede namens universiteiten en hogescholen) ). Het Themateam kan andere organisaties uitnodigen voor de overleggen als hun inzet nodig is voor de KIA Sleuteltechnologieën.

Kernteam

Het Kernteam stellen we samen uit sherpa’s van het Themateam. Alle Kernteamleden zijn bevoegd en hebben het commitment om namens hun organisaties besluiten te nemen, inhoudelijk agendaonderwerpen voor te bereiden en concrete voorstellen voor het Themateam uit te werken.

Juist in de KIA Sleuteltechnologieën blijft het belangrijk dat alle KIC-partijen de raakvlakken met sleuteltechnologieën herkennen en uitdiepen. Daarom starten we met een derde governancelaag: de sleuteltechnologie-ronde tafels. In deze halfjaarlijkse setting kunnen we onderwerpen met name thematisch adresseren. De ronde tafels zijn primair bedoeld om perspectieven op te halen en ervaringen en inzichten te delen.