KIA V
Home
Test

Uitvoering van programmering (inhoudelijk)

 

Voor een goede uitvoering van de KIA Sleuteltechnologieën hebben we allereerst een strategisch kader nodig, want het sleuteltechnologieveld is groot en onze middelen zijn beperkt. We moeten dus keuzes maken. Een strategisch kader zorgt voor consistentie en transparantie. Daarnaast moeten we zicht hebben op andere relevante sleuteltechnologie-initiatieven, zoals bijvoorbeeld projecten binnen het Nationaal Groeifonds (NGF) en Europese programma’s. Met dat inzicht in sleuteltechnologieprogramma’s kunnen we onze activiteiten daarop afstemmen. De belangrijkste instrumenten voor onze programmering binnen de KIA ST zijn de Breedgedragen Programma’s (BGP’s). Hierin werken partijen samen aan de ontwikkeling van sleuteltechnologie.

Strategisch kader

Een strategisch kader voor de activiteiten van de KIA Sleuteltechnologieën is essentieel om richting en focus aan te brengen voor het bereiken van onze doelstellingen. Een belangrijk onderdeel daarvan is de concept Nationale Technologiestrategie van de overheid. Met de prioritaire sleuteltechnologieën uit de Nationale Technologiestrategie als uitgangspunt, zal het Themateam besluiten op welke sleuteltechnologieën we de komende periode de nadruk leggen. Zo bevorderen we de samenhang en afstemming van de inzet van middelen vanuit het missiegedreven innovatiebeleid en kunnen we deze middelen efficiënt benutten.

Het Themateam zal het strategisch kader gebruiken om sleuteltechnologie-onderwerpen te kiezen waarop extra stimulering gewenst en zinvol is, maar het zal zich niet hiertoe beperken. Het Themateam weegt ook andere contextuele aspecten mee. Denk bijvoorbeeld aan de specifieke eisen van het programma waarbinnen de stimulerende activiteiten plaats zullen vinden en andere lopende of geplande programmering op hetzelfde gebied of gerelateerde gebieden.

Inzicht in sleuteltechnologieprogramma’s

De ontwikkeling van sleuteltechnologieën vindt niet alleen binnen onze KIA Sleuteltechnologieën plaats. Zowel in Nederland als daarbuiten zijn publieke en private partijen daar voortdurend mee bezig. Het NGF geeft hier een belangrijke impuls voor. Ook in Europees verband richten diverse stimuleringsprogramma’s zich op sleuteltechnologieën. Om de beschikbare middelen binnen de KIA Sleuteltechnologieën zo effectief mogelijk in te zetten, is het essentieel om een goed beeld te hebben van lopende en geplande sleuteltechnologieprogramma’s. Zo voorkomen we dat stimulerende maatregelen zich onevenredig veel richten op één sleuteltechnologie.

We willen een overzicht opbouwen van lopende en geplande sleuteltechnologie-programma’s. Dat is niet eenvoudig, want deze informatie is vaak niet publiek en niet gestructureerd beschikbaar. We zullen ons inzetten om samen met betrokken overheden toch tot dit inzicht te komen.

Breedgedragen Programma’s (BGP’s)

Breedgedragen Programma’s (BGP’s) vormen, net als in de periode 2020-2023, een belangrijke methode voor de KIA Sleuteltechnologieën om op sleuteltechnologie-gerelateerde onderwerpen publiek-private samenwerking (PPS) te programmeren. BGP’s zijn tijdelijke programma’s die een wetenschappelijke basis hebben in een of meerdere sleuteltechnologieën. Daarnaast kennen zij een of meerdere toepassingsdomeinen. Ze worden daarom breed gedragen door de KIC-partners binnen de KIA Sleuteltechnologieën.
BGP’s richten zich vaak op een groot deel van het totale TRL-spectrum: van fundamenteel onderzoek en doorontwikkeling van fundamentele kennis tot een prototype en het demonstreren en operationaliseren van een product, proces of dienst. Partijen werken dan zowel aan oplossingen voor fundamentele knelpunten van de sleuteltechnologie(ën) als aan een portfolio van use cases voor beoogde toepassingen van de sleuteltechnologie(ën).

Als je een BGP opzet, kies je zelf voor een structuur, passend bij het karakter van het BGP. Van daaruit kun je het programma organiseren en uitvoeren. Voor de realisatie van de doelstellingen van een BGP kunnen we vanuit dat BGP bijvoorbeeld invulling geven aan een Europees programma of aan een NGF-project. We kunnen werken aan het realiseren van cross-over calls of bijvoorbeeld PPS-calls opzetten. Ons Themateam besluit of we een BGP-voorstel omarmen. Past het onderwerp bijvoorbeeld wel binnen ons strategisch kader? Na opzet van het programma kijkt het Themateam op afstand mee. Het blijft geïnformeerd over de voortgang van het BGP en geeft indien gewenst advies. BGP’s vormen een belangrijk deel van ons ecosysteem en daarom streven we naar een zichtbare en nauwe wederzijdse betrokkenheid.

In de periode 2020-2023 heeft het Themateam vijf BGP’s omarmd. Deze programma’s zijn voornamelijk bottom-up tot stand gekomen. Voor de periode 2024-2027 zullen we meer vanuit strategie en top-down tot nieuwe BGP’s komen of bestaande BGP’s herijken. Hiermee beogen we een betere samenhang van programma’s, projecten en calls, zoals die passen binnen de strategische kaders van de KIA Sleuteltechnologieën en het missiegedreven innovatiebeleid.