KIA V
Home
Test

Verbinding regionale en Europese initiatieven

 

Andere initiatieven kunnen raakvlakken hebben met de KIA Sleuteltechnologieën, denk aan NGF-projecten, regionale initiatieven en Europese initiatieven. Vanuit de KIA Sleuteltechnologieën wordt zo goed mogelijk gekeken naar de complementariteit ten opzichte van deze andere initiatieven. Daarmee bewerkstelligen we dat innovatieactiviteiten op elkaar aansluiten en elkaar versterken, en voorkomen we juist dat bijvoorbeeld op dezelfde onderwerpen calls worden opgezet. De sleuteltechnologie-ronde tafels kunnen hierin onder andere een rol spelen.

Voor de KIA Sleuteltechnologieën geldt een samenhang met bijvoorbeeld de NGF-projecten Quantum Delta NL, PhotonDelta en NXTGEN Hightech. Er wordt ingezet op informatie-uitwisseling met deze en diverse andere projecten over onder meer geplande calls en doorlooptijden, de thema’s en actielijnen, de middelen die via die weg beschikbaar komen en opgeleverde resultaten. Komende KIC-periode wordt de verbinding met andere relevante NGF-projecten verkend.

Voor een succesvolle aanpak van valorisatie en marktcreatie is het belangrijk om te komen tot een samenhangende programmering van activiteiten en middelen tussen topsectoren, departementen en ROM’s/regio’s. Op deze wijze kan gebouwd worden aan gezamenlijke proposities rond kansrijke thema’s voor een geïntegreerde aanpak van technologieontwikkeling, innovatievermogen en talentontwikkeling. Een best practice hiervoor is de samenwerking binnen PhotonDelta, waar naast de betrokken kennisinstellingen en bedrijven ook de provincies Overijssel en Brabant en de ROM’s Oost NL en BOM een belangrijke rol spelen. De samenwerking met de ROM’s kan de komende periode verder worden geconcretiseerd.

Het (economisch) succes van de Topsector HTSM is in toenemende mate afhankelijk van R&D-samenwerking met toonaangevende industrieën en kennisinstellingen in het buitenland. De activiteiten onder de EU Chips Act (waaronder de Chips Joint Undertaking, Chips JU) en de Eureka clusterprogramma’s (ECP, programma’s ITEA4 en XECS) spelen hierbij een belangrijke rol. De nieuwe Chips JU (wordt gelanceerd op 1 december 2023) omvat de sleuteltechnologieën semicon, kwantum en fotonica. Dit zijn drie van de negen geprioriteerde sleuteltechnologieën in de NTS, waarmee de kans groot is dat vanuit de KIA Sleuteltechnologieën ook activiteiten op deze gebieden worden ontplooid. Daarom proberen we ook hier een goede aansluiting te zoeken.