KIA V
Home
Test

Valorisatie en marktcreatie

De KIA Sleuteltechnologieën zet in op versterking van de technologische en economische positie van Nederland door betrokkenheid van het bedrijfsleven, en oprichting van nieuwe bedrijven. Daarnaast richt de KIA zich op implementatie van sleuteltechnologieën om doelen en missies van thematische KIA’s te realiseren, met een nadruk op samenwerking en innovatie in het huidige ecosysteem. Hierbij spelen valorisatie en marktcreatie een cruciale rol.
 

Valorisatie

Valorisatie, betreft in deze KIA, het proces van waardecreatie uit kennis, expertise en ander intellectueel vermogen, door deze geschikt en/of beschikbaar te maken voor economische en/of maatschappelijke benutting. 

 

Kamerbrief 'Valorisatie en maatschappelijke impact'

Bij de KIA Sleuteltechnologieën hanteren we enerzijds een ruimere definitie dan de definitie die is besproken in de EZK-workshop marktcreatie (bekijk defintie hieronder): valorisatie gaat niet alleen om de activiteiten van kennisinstellingen, maar juist ook de activiteiten die door en vooral samen met bedrijven worden uitgevoerd om kennis te gelde te maken. Anderzijds is deze definitie smaller dan de definitie uit de kamerbrief 'Innovatie met impact'. Hierin wordt met valorisatie alle denkbare vormen van impact met kennis bedoeld, terwijl we ons met de KIA Sleuteltechnologieën meer specifiek richten op nieuwe bedrijvigheid.

Het begrip valorisatie is in Nederland ‘gereserveerd’ voor de activiteiten die kennisinstellingen organiseren voor het toepasbaar maken van kennis in het bedrijfsleven en de maatschappij, waaronder waarde creëren met IP, openstellen van onderzoeksfaciliteiten, uitvoeren van contractonderzoek en het stimuleren, huisvesten en (deels) financieren van start-ups vanuit universiteiten, hogescholen en TO2.

In lijn met wat hierboven is beschreven zetten we met de KIA specifiek in op:

 • Valorisatie ter versterking van de technologische en economische positie van Nederland. We richten ons op onderzoeks-, innovatie- en implementatieprogramma’s die leiden tot concrete eindproducten, componenten of productiemachines die aan deze doelstellingen bijdragen. We werken aan de versterking van de economische positie door:

  - in al onze activiteiten te streven naar een grote betrokkenheid van het bedrijfsleven, met specifieke aandacht voor mkb, start-ups en scale-ups;

  - te stimuleren dat bestaande bedrijven licenties krijgen of dat nieuwe bedrijven worden opgericht (spin-offs);

  - expliciet te streven naar het omzetten van kennis naar commercieel haalbare producten, processen of diensten.
 • We werken aan de versterking van de technologische positie door:

  - aan te sluiten op nationale en internationale strategische technologieprioriteiten en op agenda’s zoals de Nationale Technologiestrategie en de Chips Act.
 • Valorisatie om sleuteltechnologieën te implementeren. Daarmee helpen we de doelen en missies van de thematische KIA’s te realiseren. Deze doelstelling geven we een intensievere invulling door de beschreven activiteiten. Zie verder ook de uitleg bij marktcreatie hieronder.

Met onze inzet kunnen betrokken partijen technologie doorontwikkelen tot innovatieve producten en diensten in de markt. Dit resulteert in bedrijvigheid, hoogwaardige werkgelegenheid en het oplossen van maatschappelijke problemen.

Onze activiteiten gericht op valorisatie voeren we uit samen met de al bestaande mechanismen en initiatieven, zoals (niet-uitputtend):

 • bestaande start-up-organisaties, zoals Hightech.XL, YES!Delft en Tech Leap
 • de regionale structuren en initiatieven, zoals van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s)
 • de bestaande valorisatie-activiteiten van de universiteiten en Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2)
 • de valorisatie-initiatieven van het NGF, zoals het Deltaplan Valorisatie

NB: vanuit de KIA Sleuteltechnologieën richten we geen nieuwe organisaties voor valorisatie op.

Marktcreatie

Marktcreatie, betreft in deze KIA, alle activiteiten in het innovatie-ecosysteem die bijdragen aan het openen van nieuwe (afzet)markten voor innovaties en het daadwerkelijk tot toepassing laten komen daarvan.

Hierbij onderscheiden we ten minste (niet-uitputtend) drie mechanismen:

 1. Markten die worden geopend of gecreëerd doordat private bedrijven nieuwe producten en diensten ontwikkelen.

 2. Marktkansen die ontstaan doordat actoren in het innovatiesysteem nieuwe verbanden leggen of met nieuwe oplossingen komen voor toepassingen die nog niet eerder in beeld waren.

 3. Markten die worden gecreëerd doordat de overheid op specifieke thema’s gericht initiatieven start, erin investeert of wetgeving introduceert. Meer specifiek kan dat door: het wegnemen van institutionele barrières, strategieën voor gedragsverandering, aanpassen van wet- en regelgeving, het inzetten van een inkoopinstrument om een markt te creëren of maatwerk te leveren in het financieringsinstrumentarium, ter ondersteuning van opschaling (gebaseerd op de definitie hierboven: Valorisatie, EZK-workshop marktcreatie, augustus 2023) Een voorbeeld is de introductie van de warmtepomp als gevolg van wetgeving voor duurzaam bouwen (Mazzucato, M. (2013). The Entrepreneurial State, Debunking public vs. private sector myths).

Met de KIA Sleuteltechnologieën spelen we in ieder geval een rol in het tweede en derde aspect.

Het begrip valorisatie is in Nederland ‘gereserveerd’ voor de activiteiten die kennisinstellingen organiseren voor het toepasbaar maken van kennis in het bedrijfsleven en de maatschappij, waaronder waarde creëren met IP, openstellen van onderzoeksfaciliteiten, uitvoeren van contractonderzoek en het stimuleren, huisvesten en (deels) financieren van start-ups vanuit universiteiten, hogescholen en TO2.

Ad. 2: Marktkansen die ontstaan doordat actoren in het innovatiesysteem nieuwe verbanden leggen

Nieuwe ontwikkelingen in sleuteltechnologieën maken nieuwe producten of productie-methodes mogelijk. We willen het verdienvermogen versterken. Daarom stimuleren we samenwerkingsverbanden tussen nieuwe opkomende technologieën en (nieuwe) markttoepassingen. Quantum en Integrated Photonics zijn hier voorbeelden van.

Ad. 3: Marktcreatie doordat de overheid op specifieke thema’s gericht initiatieven initieert, erin investeert of wetgeving introduceert

Waar mogelijk vindt innovatie plaats binnen bestaande wet- en regelgeving, draagt innovatie bij aan maatschappelijke thema’s en vindt innovatie plaats volgens de principes van Safe & Sustainable by Design. Soms is extra aandacht nodig voor het wegnemen van bestaande barrières. In de stukken 'Belang van sleuteltechnologieën voor thematische KIA's' en de 'Impact van sleuteltechnologieën op transities' hebben we toegelicht hoe de KIA Sleuteltechnologieën een extra impuls wil geven aan de samenwerking met de maatschappelijke KIA’s.

Ingegeven door recente geopolitieke ontwikkelingen verwachten we daarnaast dat thema’s als open strategische autonomie en technologische soevereiniteit ook voor de KIA Sleuteltechnologieën belangrijker worden.