KIA V
Home
Test

Belang van sleuteltechnologieën voor thematische KIA’s

 

Sleuteltechnologieën spelen niet alleen een belangrijke rol voor de technologische en economische positie van Nederland. Ze zijn ook van belang om de doelstellingen te realiseren van de thematische KIA’s: de KIA Klimaat & Energie, de KIA Circulaire Economie, de KIA Landbouw, Water, Voedsel, de KIA Gezondheid & Zorg en de KIA Veiligheid. Je kunt vanuit twee perspectieven kijken naar het belang van sleuteltechnologieën voor de thematische KIA’s.

Perspectief één: welke rol spelen sleuteltechnologieën voor de thematische KIA’s en hun missies (innoveren met sleuteltechnologieën)?

Perspectief twee: wat is de noodzaak van de doorontwikkeling van sleuteltechnologieën om de langetermijndoelen en missies van de thematische KIA’s te realiseren (innoveren in sleuteltechnologieën)?

De uitvraag

In onze gesprekken met de coördinatoren van de thematische KIA’s hebben we beide perspectieven verder uitgewerkt. In de gesprekken zijn we ook ingegaan op de wijze waarop we kunnen samenwerken met de thematische KIA’s. Daarnaast deed het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een uitvraag op detailniveau naar het belang van de verschillende sleuteltechnologieën voor de specifieke missies van de thematische KIA’s.

Het Themateam heeft deze uitvraag gebruikt als een van de bronnen om het strategisch kader te bepalen voor de activiteiten en programmering van de KIA Sleuteltechnologieën. Op deze manier kunnen we onze beperkte beschikbare tijd en middelen focussen op een select aantal relevante onderwerpen.

De samenvatting van de rol van de sleuteltechnologieclusters voor iedere thematische KIA’s.

Sleuteltechnologiecluster-H-1.png

Conclusies & invulling

Hieronder geven we de meest relevante conclusies van deze uitvraag en de manier waarop we daar de komende periode invulling aan willen geven:

  • Technologie is een essentieel middel voor de thematische KIA’s om hun doelstellingen op korte en lange termijn te behalen. Sleuteltechnologie vormt dan ook een duidelijk zwaartepunt binnen de PPS-portefeuille en de Nationaal Groeifonds (NGF)-projecten gerelateerd aan de thematische KIA’s. We moeten sleuteltechnologie binnen de thematische KIA’s dus verder versterken.
  • De interactie tussen de KIA Sleuteltechnologieën en de thematische KIA’s kunnen we intensiveren om bovenstaand doel te bereiken. De uitvraag bij de thematische KIA’s geeft een eerste beeld van waar de kansen voor inhoudelijke samenwerking liggen. Met toekomstige cross-over calls, zoals de NWO KIC (Kennis- en Innovatieconvenant) cross-over calls, geven we hier invulling aan. Thematische, regelmatig terugkerende gespreksrondes met het veld, waaronder de thematische KIA’s, stimuleren de interactie rondom sleuteltechnologieën tussen belanghebbenden. Als we de combinatie zoeken met een programmering door de thematische KIA’s en de betrokkenheid van sleuteltechnologiepartners stimuleren, initiëren we daarmee bovendien nieuwe, relevante sleuteltechnologieontwikkeling.
  • Versnippering van financiering en beleid beperkt de samenwerking en de innovatiesnelheid. Daarnaast is het belangrijk om Nederlandse initiatieven af te stemmen op het Europese en internationale speelveld. Het is daarom onze ambitie om met de KIA Sleuteltechnologieën het relevante speelveld in beeld te brengen.
  • De thematische KIA’s herkennen het belang van bijna alle sleuteltechnologieën en sleuteltechnologieclusters, vaak in combinatie met een of meerdere andere sleuteltechnologieën. Wat de specifieke combinatie is, hangt af van de beoogde toepassing. Het primaat voor de doorontwikkeling van deze sleuteltechnologieën ten behoeve van thematische toepassingen ligt daarmee bij de thematische KIA’s. Daarbij is ook de maatschappelijke kant van de transities relevant.